FAQ - Plyn

FAQs - Plyn

Celkovou cenu dodávky plynu je možné rozdělit na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.

Regulovanými cenami, které stanovuje Energetický regulační úřad jsou:

  • cena za přepravu plynu,
  • cena za distribuci plynu,
  • cena za služby operátora trhu.

Přeprava plynu je doprava plynu z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav, doprava plynu z hranic do zásobníků a ze zásobníků do distribučních soustav.

Distribucí plynu se rozumí doprava plynu systémem plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků.

Operátor trhu je akciová společnost založená a vlastněná minimálně z 67 % státem. Společnost se zabývá organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem.

Nyní se budeme blíže zabývat jednotlivými regulovanými cenami.

Největší regulovanou cenou je cena za distribuci plynu. Po neregulované ceně za komoditu a obchod je druhou největší částí celkové ceny dodávky. Tato cena je dvousložková a skládá se z části variabilní (proměnlivé) a části fixní (stálé). Variabilní složkou je pevná cena za odebraný plyn stanovená v Kč/MWh. Znamená to, že čím více plynu zákazník odebere, tím je celková částka zaplacená za tuto cenu vyšší. Fixní složkou je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v Kč/měsíc. Tuto složku ceny platí zákazník bez vazby na množství odebraného plynu, tedy i za měsíce, ve kterých žádný plyn neodebírá. Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu není nájem za plynoměr, jak je někdy mylně označován, ale jedná se o cenu za schopnost distribuční soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy o připojení. Od roku 2010 je součástí ceny za distribuci i cena za přepravu plynu na rozhraní přepravní a distribuční soustavy, jak je blíže vysvětleno v následujícím textu zabývajícím se cenami za přepravu plynu.

Ceny za přepravu plynu jsou stanoveny na vstupní a výstupní body přepravní soustavy, kterými jsou hranice České republiky, zásobníky plynu a rozhraní mezi přepravní a distribuční soustavou. Do roku 2009 byly všechny náklady obchodníka spojené s přepravou plynu vybírány od zákazníků dle jeho obchodní strategie, a to u převážné většiny obchodníků prostřednictvím položky dodávky s názvem „ceny za ostatní služby dodávky“. Bylo tedy na jeho rozhodnutí, jak a v jaké výši bude tyto náklady od jednotlivých zákazníků vybírat. Jednalo se však vždy pouze o rozdělení nákladů účtovaných obchodníkovi přepravcem a obchodník v rámci této ceny nerealizoval zisk. Od ledna roku 2010 díky nové legislativě je možné ceny za přepravu spojené s rozhraním mezi přepravní a distribuční soustavou, které představují cca 70 % povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy, stanovit podle množství distribuovaného plynu v MWh a podle rezervované kapacity přímo na jednotlivá odběrná místa zákazníka. Cena za výstup z přepravní soustavy do distribučních soustav byla tak integrována do cen za distribuci. Projevuje se jak ve variabilní, tak ve fixní složce ceny za distribuci. Tímto krokem dochází ke zrovnoprávnění zákazníků, jelikož každý zákazník se na nákladech přepravy v jednotkovém vyjádření podílí stejně, což bylo dlouhodobým cílem Energetického regulačního úřadu. Následně pak dochází k výraznému snížení nákladů souvisejících s přepravou, které rozděluje konkrétní obchodník s plynem v závislosti na své strategii. Tento nový přístup se projevuje snížením ceny za přepravu, která je součástí „ceny za ostatní služby dodávky“ uváděné v cenících dodavatelů s plynem.

Poslední regulovanou cenou, kterou platí zákazníci je cena za služby operátora trhu. Cenu za zúčtování v Kč/MWh, kterou hradí zákazníci podle množství spotřebovaného plynu, činí nejmenší část celkové ceny dodávky plynu.

Cenami neregulovanými jsou ostatní ceny uváděné v cenících obchodníků s plynem. Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem podle portfolia svých zákazníků a podle své obchodní strategie.

Rozhodující podíl v celkové ceně dodávky hraje cena za komoditu a obchod. Tato cena obsahuje nákupní cenu komodity od dovozce, nebo od jiného obchodníka, od něhož daný obchodník plyn nakupuje, náklady na obchodní činnost a marži obchodníka.

Optimálně stanovená výše rezervované distribuční kapacity znamená pro konečného zákazníka, jehož odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, nejhospodárnější přístup při uzavírání smlouvy o dodávce plynu. Pro tento účel by měl zákazník, který neodebírá plyn rovnoměrně v průběhu roku, posuzovat výši rezervované distribuční kapacity v souvislosti s ročním průběhem odběru a využívat možnosti kombinace kapacity rezervované na dobu neurčitou (roční) s rezervací krátkodobých distribučních kapacit, měsíční či klouzavé.

Správně stanovená výše rezervované distribuční kapacity všemi odběrateli je rovněž základním předpokladem pro správné stanovení ceny za distribuci a vytvoření nediskriminačních podmínek pro zákazníky, kteří v různé míře zatěžují svým charakterem odběru distribuční soustavu.

Z tohoto důvodu Energetický regulační úřad doporučuje jednotlivým zákazníkům prověřit případně ve spolupráci s jejich dodavatelem plynu optimální nastavení distribuční kapacity a aktivně sledovat, řídit a optimalizovat potřeby v průběhu kalendářního roku. Pomůckou pro zákazníka může být tzv. kalkulátor pro optimalizaci rezervované kapacity, který naleznete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci PLYN.

Odběr plynu konečného zákazníka je podle § 71 zákona č. 458/2000Sb., (energetického zákona) měřen měřícím zařízením (plynoměrem). Toto zařízení udržuje provozovatel distribuční soustavy, který též pravidelně ověřuje správnost jeho měření.

Rovněž podle § 71 odst. 9 tohoto zákona má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření, nechat měřící zařízení přezkoušet, zda daný plynoměr splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN. O ověření přezkoušení by měl konečný zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy nejpozději po obdržení vyúčtování spotřeby zemního plynu za dané fakturační období.

Provozovatel distribuční soustavy je potom povinen, v případě vzniku pochybností o správnosti údajů měření, zajistit ověření správnosti měření plynoměru.

Přezkoušení plynoměru provádí vždy nezávislé metrologické středisko, které je autorizováno Českým metrologickým úřadem k ověřování měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, takže není opodstatněné se obávat nevěrohodnosti provedeného ověření.

Pokud se potvrdí, že na měřícím zařízení byla v době provádění odečtu závada, stanoví se náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce plynu podle § 5, odst. 3) vyhl. č. 108/2011 Sb., o měření, ve znění pozdějších předpisů. Spotřeba se stanoví na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku nebo odebraného množství zemního plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období.

Také platí, že pokud byla na měřícím zařízení shledána závada, vzniklé náklady na přezkoumání měřidla ponese provozovatel distribuční soustavy, pokud však měřící zařízení závadu nevykazovalo, vzniklé náklady na přezkoušení plynoměru nezávislým metrologickým střediskem uhradí konečný zákazník. Ceník tohoto přezkoušení měřidla je uveden v obchodních podmínkách provozovatelů distribučních soustav.

Při výměně plynoměru za nový plynoměr (vždy bývají uvedena jejich výrobní čísla) na Vašem odběrném místě (vždy bývá uvedeno číslo odběrného místa zákazníka) z důvodu cejchování plynoměru je vždy sepsán protokol o výměně a oběma stranami podepsán stav plynoměru.

Změna objemových jednotek (m3) na energetické jednotky (kWh, MWh) ve stanovení maximálních cen zemního plynu pro konečné odběratele byla jednou z prvních kroků ERÚ v odvětví plynárenství, přičemž nedošlo ke změně cenové úrovně. Tento akt byl realizován Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 2/2001 ze dne 27. 2. 2001 s účinností od 1. dubna roku 2001. Hlavním důvodem pro změnu objemových jednotek na jednotky energetické je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita může být odlišná.

Množství energie, které se ze zemního plynu získá, se tak při odebrání stejného objemového množství může lišit. Ve vztahu ke konečným odběratelům se jedná o přesnější způsob účtování, při kterém platí za skutečně dodanou energii zemního plynu.

Prodej zemního plynu v energetických jednotkách tedy lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Spálením 1 m3 zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. Dodaný objem plynu proto není zcela objektivním ukazatelem spotřeby energie. Přechod na účtování zemního plynu v energetických jednotkách přinesl i snadnější porovnání výhodnosti paliv a energií používaných pro vytápění.

(Orientační propočet: 1 m3 = 10,55 kWh)

Díky dlouholetým zkušenostem v obchodování s elektřinou a plynem umíme predikovat Vaši spotřebu a tím i snížit náklady spojené s dodávkou energií. To vše v prvotřídní kvalitě, za příjemné ceny a s nadstandardním přístupem k individuálním potřebám zákazníků.

Veškeré úkony nutné pro změnu dodavatele provedeme na základě plné moci za Vás. Stačí jen nás kontaktovat.

Doba potřebná ke změně dodavatele se řídí hlavně délkou výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele (kterou najdete na smlouvě nebo v obchodních podmínkách vašeho stávajícího dodavatele). V zásadě se dá říci, když je smlouva uzavřená na dobu neurčitou, že nezbytná doba je cca 3 měsíce.

Údaje jako jsou například korespondenční adresa, výše záloh, způsob plateb, číslo účtu je možné změnit zasláním písemného požadavku. Příjmení, název společnosti, trvalé bydliště, sídlo společnosti lze změnit po doložení dokladu, který změnu potvrzuje (kopie oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku, atd.).